fbpx

Bricscad V16.1.02 – lista zmian

Wersja 16.1.02 2015-11-12

Nowości

 • WYŚWIETLANIE ANTI-ALIASÓW: dawniej jedynie renderowane tryby wyświetlania zawierały ustawienia ANTIALIASSCREEN, teraz wyświetlanie szkieletu 2D także pozwala na wyświetlenie opcji anti-alias.
 • PROJEKTOWANIE ZŁOŻEŃ:
  • Wprowadzono lokalne komponenty mechaniczne. Definicje lokalnych komponentów są przechowywane w tym samym pliku .dwg gdzie używane są komponenty.
   • BMFORM: komenda opcjonalnie tworzy lokanle komponenty.
   • BMLOCALIZE, BMEXTERNALIZE: komenda przełącza zaznaczone komponenty na lokalne lub zewnęrzne, zrywając lub tworząc połączenia z zewnętrznym plikiem.
   • BMMECH: komenda opcjonalnie konwertuje bloki i zewnętrzne odnośniki na lokalne i zewnętrzne komponenty mechaniczne.
   • PRZEGLĄDARKA MECHANICZNA: użyte są różne ikony dla zewnętrznych i wewnętrznych komponentów. Typ komponentów może zostać zmieniony w menu kontekstowym.
  • BMOPENCOPY: komenda tworzy nowy dokument zawierający kopię definicji komponentu dla zaznaczonej instancji.
  • BMREPLACE: Komenda pozwala zmienić definicję pliku dla jednego lub wielu komponentów. Komponent może być również zastąpiony używając Przeglądarki Mechanicznej menu kontekstowego lub właściwości Pliku w Przeglądarce Mechanicznej.
 • SZYKI ASOCJACYJNE:
  Szyj hest zestawem skopiowanych obiektów, każdy obiekt zawiera wybrane elementy. Asocjacyjność pomiędzy obiektami pozwala na wprowadzanie zmian w szyku zachowując relację między obiektami. Każdy obiekt jest zawarty w podobnej do bloku strukturze. Dla istniejących asocjacyjnych szyków dano możliwość edytowania na przykład odległości pomiędzy obiektami, pozycję każdego obiektu, liczbę obiektów, lub właściwości wzoru. Właściwości każdego obiektu mogą być indywidualne nadpisane a zawartość obiektu zmodyfikowana. Aby zaznaczyć element w szyku, wciśnij przycisk Ctrl w trakcie wybierania lub wywołaj za pomocą Quad. Menu Quad oferuje zestaw potężnych komend edycji, zarówno dla całego szkyku jak i poszczególnych elementów.

  • ŚCIEŻKASZYK: komenda do rozmieszczania kopii elementu wzdłóż ścieżki. Ścieżką może być linia, polilinia, łuk, okrąg, elipsa, splajn, helsa lub polilinia 3D. Opcja Metoda pozwala na rozmieszczenie elementów o określony dystans lub dzieląc ścieżkę na określoną ilość segmentów.
  • SZYKBIEGUN: komenda do rozmieszczenia kopii elementów równomiernie po okręgłu względem punktu środkowego lub osi obrotu.
  • SZYKPROST: komenda do rozmiesczenia kopii elementów na dowolną liczbę kolumn, wierszy i poziomów.
  • ARRAYASSOCIATIVITY: zmienna systemowa, która ustawia czy nowe szyki są asocjacyjne czy nie.
  • EDYTUJSZYK: komenda pozwalająca na edytowanie szyków asocjacyjnych oraz ich obiektów źródłowych.
  • EDYTUJTEKSTSZYKU: komenda do edttowania właściwości obiektu szyku.
  • ZAMKNIJSZYK: komenda do zapisu lub odrzucenia zmian przeprowadzonych przez komendę EDYTUJSZYK.
  • ARRAYEDITSTATE: zmienna systemowa tylko do odczytu, która określa czy rysunek jest w stanie edycji szyku.
 • BIM:
  • OKNA I DRZWI
   • BIMINSERT: Wciśnij CTRL żeby przełączać dynamicznie pomiędzy szerokością i wysokością wstawianych drzwi a także dystansem od sąsiadujących elementów.
   • BIMINSERT: najedź kursorem myszy na istniejące drzwi lub okno i wybierz BIMINSERT w quad aby wstawić te same okno lub drzwi, z tymi mamymi wartościami parametrów.
   • BIMREPOSITION: zmienia pozycję istniejących drzwi lib okien używające tych samych wymiarów dynamicznych co BIMINSERT
   • BIMFLIP: Odwracaj okna lub drzwi za pomocą jednego kliknięcia w quad.
   • Przypisz inną plik definicji do wstawionego okna lub drzwi używając właściwości 'Plik’ w panelu właściwości. Wartość parametru jest kopoiwana do nowo wstawionego jeśli jest dostęna.
  • BIMDRAG: podczas przesuwania głównych powierzchni ściany – lub brył płyt, wciśnięcie CTRL pozwala na dynamiczne umieszczanie równoległej kopii.
  • BIMDRAG: jest teraz dostępny dla wykrywanych granic głównych powierzchni ścian lub brył płyt. Dynamicznie umieszczaj równoległe kopie brył, przyciętych przez granice.
  • Database: niestandardowe właściwości mogą być definiowane w Materiałach i Kompozycjach.
  • GENEROWANIE RYSUNKÓW I ZARZĄDZANIE
   Widoki rysunków wciąż są używane dla generowania rysunków Mechanicznych, ale została zastąpiona przez całkowicie nowe podejścei do generowania rysunków BIM, łatwe w użyciu dla początkujących, w pełni konfigurowalne dla zaawansowanych użytkowników. Rysunki są generowane przez definicje BimSection i przechowywane w oddzielnych rysunkach, które są zarządzane używając automatyczne generowanych zestawów arkuszy projektu.

   • BIMSECTION: Komenda do tworzenia obiektów przekrojów BIM, które są obiektami SectionPlane rozszerzonymi przez następujące właściwości:
    • typ: plan, poziom, przekrój lub detal.
    • skala: ustawia skalę rzutni obszaru papieru generowanej do wyświetlania wyniku generowania rysunku
    • określona pozycja: start, środek, koniec, początek-i-koniec. Wskazuje pozycję gdzie bloki objaśnień są wyświetlane wzdłóż linii przecięcia. W razie potrzeby, użytkownicy mogą definiować własne bloki objaśnień, dla każdego typu części.
    • layerstate: obiekty na aktywnych (xref) warstwach będą brały udział w generowaniu widoków rysunków. Użyj tej opcji aby zdefiniować, które status warstw powinny być zastosowane podczas gdy rysunek jest generowany.
    • Zastosuj status warstw: Tak lub Nie. Po wybraniu Nie, widoczne obecnie obiekty będą uwzględnione w generowaniu rysunku.
   • BIMSECTIONUPDATE: komenda do generowania przekrojów rysunków z BimSections.
    • Komenda może być użyta przez wybranie definicji BimSection na modelu rysunku lub poprzez wybranie isteniejącego przekroju w generowanym rysunku.
    • Oprócz tworzenie ustawień przekrowjów rysunku 2D SectionPlane także ustawienia kreskowania oraz warstwy kompozycji BIM są dopuszczalne.
    • Wynik jest umieszczony w nowyrm rysunku, zapisany w tym samymym folderze co rysunek modelu.
    • Gdy nie jest określona nazwa dla rysunku docelowego, użyta będzie nazwa przekroju bim.
    • Wiele przekrojów BIM może kroić ten sam rysunek, na przykład aby zgrupować całą zewnętrzną elewację.
    • Blok zawierający wynik generowania rysunku jest dodany do obszaru modelu docelowego rysunku tak jak rzutnia obszaru papieru.
    • Blok i rzutnia początkowo są umieszczone tak, że nie pokrywają się z istniejącą geometrią zawartą w rysunku.
    • Użytkownicy mogą przenieść ten blok lub rzutnię do nowej lokalizacji, zostanie ona zachowana w kolejnych aktualizacjach.
    • Definicja widoku papieru, która odpowiada lokalizacji rzutni jest stworzona i użyta do ustawienia widoku zestawu arkuszy.
    • Jeżeli jeszcze nie istnieje, nowy zestaw arkuszy projektu jest stworzony używając szablonu zestawu arkuszy wskazanego w SectionSheetSetTemplateMetric lub SectionSheetSetTemplateImperial.
    • Zestaw arkuszy jest przechowywany w tym samym folderze co rysunek. Używając tego samego folderu dla definicji zestawu arkuszy, modele i generowane rysunki pozwalają na bezbolesną migrację z jednego stanowiska na drugie: Menadżer zestawu arkuszy automatycznie dopasuje ścieżkę pliku po przeniesieniu folderu.
    • Jeżeli ustawienie nazwy projektu nie jest puste, jest ono użyte jako nazwa dla generowanych zestawów arkuszy, w innym przypadku użyta jest nazwa rysunku modelu.
    • Szablon rysunku dla generowanych rysunków jest zdefiniowany przez ustawienie Szablon Warstwy Arkusza.
    • Generowany zestaw arkuszy jest ustawiony aby pokazać widok kategoryziwabt ba typy przekrojów.
   • BIMSECTIONOPEN: komenda do nawigacji pomiędzy rysunkiem modelu zawierającym przekrój bim oraz generowanym rysunkiem. Komenda działa w dwóch kierynkach: zarówno od winiku przekroju do modelu oraz od modelu do wyniku przekroju.
   • BIM_SECTIONS: Przekroje Bim są umieszczone na dedykowanej warstwie BIM_SECTIONS.
   • BIM_SECTIONS_PREVIOUS: Wynik poprzedniego przekroju jest przechowywany w dedykowanej warstwie BIM_SECTIONS_PREVIOUS. Pozwala to na parametryczne i szybkie wizualne sprawdzenie modyfikacji.
   • BIM_VIEWPORTS: generowane rzutnie są umieszczone na dedykowanej warstwie BIM_VIEWPORTS.
 • COMMUNICATOR:
  • SR47872
   import struktury produktu (złożenia) jest teraz wspierany dla wielu formatów CAD (ACIS, CATIA V4/V5/V6, IGES, Inventor, NX, Parasolid, Pro/E/Creo, Solid Edge, SolidWorks, STEP, VDA-FS, XCGM). Ustawienie ImportProductStructure kontroluje czy struktura jest importowana jako zwykłe bloki czy umieszczona jako lokalne mechaniczne komponenty.
  • Ustawienia ImportRepair, ImportStitch oraz ImportSimplify kontrolują czy importowana geometria powinna być automatycznie naprawiana, zszywana i uproszczona.
  • Ustawienia ImportIgesStitch oraz ImportIgesSimplify kontorlują czy importowana geometria z plików IGES/IGS powinna być automatycznie zszywana i uproszczona.
  • Ustawienie ImportSwRotateYZ kontorluje czy gometria importowana z plików SolidWorks powinna być automatycznie obracana aby mapować osie Y na osie Z.
 • DATAEXTRACTION:
  SR19745, SR19942, SR23272, SR23278, SR25741, SR25783, SR27413, SR37168, SR38323, SR39282, SR39380, SR44792, SR61863, SR64368

  • kreator, który pozwala na eksport prawie każdej właściwości obiektów zawartych w pliku dwg.
  • konfiguracja eksportu jest zapisana w pliku .dxd.
  • eksportowany format pliku to .csv (Comma Separated Values) i może zostać importowany jako obiekt Tablica.
 • MODELOWANIE DEFORMACJI: nowy zestaw narzędzi pozwalający na dowolną modyfikację brył 3D oraz powierzchni poprzez deformowanie ich powierzchni i krawędzi. Dostępne także dla importowanych powierzchni.
  • DMDEFORMPOINT: deformuje objekty poprzez przekształcanie punktu leżącego na płaszczyźnie.
  • DMDEFORMMOVE: deformuje objekty poprzez przekształcanie (przesuwanie i obracanie) określonych krawędzi.
  • DMDEFORMCURVE: deformuje objekty poprzez przekształcanie zestawu ich krawędzi na określone zestawy wskazanych krzywych.
 • MODELOWANIE BEZPOŚREDNIE:
  • DMREPAIR: komenda sprawdza i opcjonalnie naprawia błędy w bryłach 3D oraz raportuje wynik w panalu raportu.
  • DMSELECT: komenda automatycznie zaznacza określone podobiekty 3D oraz ich kombinacje (dostępne także jako oddzielne narzędzie w menu Quad):
   • krawędzie o tej samej (mniejszej, mniejszej lub równej, większej, większej lub równej) długości
   • powierzchnie o tym samym polu powierzchni
   • wypukłości/wklęśnięcia o tym samym promnieniu
   • gięcia o tym samym promieniu
 • SYSTEM BLOKOWANIA PLIKU RYSUNKU:
  SR44935, SR62484, SR64752

  • gdy rysunek jest wczytany, tworzone są tymczasowe pliki .dwl and .dwl2.
  • Pliki te pozwalają poinformować innych użytkowników, którzy chą otworzyć ten rysunek, że jest on w użyciu od kiedy i przez kogo.
  • CZYJ: komenda do wyświetlania informacji o tym kto posiada zaznaczony plik.
 • EKSPORTARKUSZA:
  SR43274, SR63778
  komenda do eksportu wszystkich widocznych objektów z bieżącego arkusza do obszaru modelu nowego rysunku.
 • GCE SNAP: nowy punkt charakterystyczny Centrum Geometruczne pozwala na przyciąganie do środka dowolnej zamkniętej polilinii lub splajnu, płaskiej polilinii 3d, regionu oraz płaskiej powierzchni brył 3d.
 • SYSTEMY REFERENCJI KOORDYNATÓW GEOGRAFICZNYCH: dodano wsparcie dla projekcji i systemu koordynatów referencyjnych dla Nowej Zelandii, Ameryki Północnej, Kanady, Rosji oraz Rosyjski Wspólnoty Niepodległych Państw.
 • OKNO MENADŻERA LICENCJI: dodano okno Menadżera Licencji, podsumowujące twoje dostępne licencje (BricsCAD/Communicator/Sheet Metal).
  Jest ono dostępne w Pomoc > Menadżer Licencji lub za pomocą komendy LICENSEMANAGER.
 • SR21295, SR25127, SR28038, SR31477, SR31708, SR31844, SR38278, SR38673, SR39360, SR39549, SR39895, SR41307, SR41706, SR43783, SR43922, SR45849
  WYCIĄGNIĘCIE:

  • tworzy bryły 3D poprzez przecinające przekroje.
  • ścieżka krzywej może być wykorzystana do kontrolowania kształtu bryły.
  • gładkie lub określone przejścia.
  • projekty normalne powierzchni i kąty mogą być sterowane za pomocą ustawień.
 • LINEARBRIGHTNESS: zmienna systemowa do kontroli poziomu jasności rzutni gdy domyślna jasność jest użyta. Zakres wartości: -10 do 10.
 • LINEARCONTRAST: zmienna systemowa do kontroli poziomu kontrastu rzutni gdy domyślna jasność jest użyta. Zakres wartości: -10 do 10
 • MTEXT: dodano wsparcie do toworzenia i edycji tekstu wielokolumnowego.
 • PANEL REPORTU: Nowa zakładka Raport w Przeglądarce Mechanicznej wyświetla listę podobiektów, które są efektem zastosowania komend DMREPAIR i SMSELECTHARDEDGES. Pozwala na nawigowanie, wyświetlanie i zaznaczanie znalezionych obiektów. Zmienna systemowa BMREPORTPANEL pozwala na włączanie i wyłączanie panelu raportu.
 • MODELOWANIE POWIERZCHNI: Powierzchnie są teraz w pełnie wspierane w modelowaniu 3D. Komendy modelowania bezpośredniego i wiązań 3D mogą teraz zostać zastosowane na powierzchniach.
  • DMWYCIĄGNIJ/DMPRZEKRĘĆ: mogą być wykorzystane do tworzenia lub modyfikowania powierzchni poprzez wyciąganie/obracanie krzywych, krawędzi, płaskich obiektów i powierzchni.
  • DMUSUŃ: może być teraz użyte do usuwania otworów.
  • SR51747 – DMSTITCH: komenda została przebudowana. Zszywa zestaw powierzchni w jeden obiekt o określonym typie (bryła 3D lub powierzchnia) lub określa typ automatycznie.
  • DMTHICKEN: konwertuje powierzchnie na bryły 3D z określoną grubością.
 • SHEET METAL: Funkcjonalności arkuszy blach zostały znacznie rozszerzone.
  • Funkcja Wycięcia Naroża. Dodano dwa nowe typy wycięcia naroża: Okrągłe oraz V-kształtne; rozszerzenia wycięcia oraz średnica mogą być modyfikowane w panelu właściwości w Przeglądarce Mechanicznej.
  • Funkcja Kolorwania: określone kolory są przypisane do powierzchni funkcji Arkuszy Blach. Są one kontrolowane przez zmienną systemową FEATURECOLORS. Ustawienia SmColor… pozwalają na zmianę kolorów brył 3D arkuszy blach.
  • SR44311 – Dodano wsparcie dla wyciąganych modeli arkusz blach:
   • Funkcja Wyciąganych Gięć: nowa rodzaj funkcji arkuszy blach, który pozwala na tworzenie blach o zmiennych przekrojach
   • SMLOFT: komenda pozwalająca na tworzenie arkuszy blach z wyciąganumi gięciami i wywinięciami.
   • SMKONWERTUJ: dodano możliwość rozpoznawania funkcji wyciągniętych gięć.
   • SMBENDSWITCH: dodano możliwość konwertowaia Funkcji Gięć na Wyciągnięte Funkcje Gięć.
   • SMREPAIR: komenda, która działa podobnie do SMRETHICKEN, ale jednocześnie łączy wyciągnięte gięcia.
   • SMRETHICKEN: wspierane sa wyciągnięte powierzchnie. Istniejące funkcje nie zostają rozwiązane po wykonaniu komendy.
  • SMRELIEFSWITCH: dodano możliwość zmiany typu Wycięcia Naroża, można wybierać pomiędzy Prostokątnym, V-kształtnym oraz Okrągłym.
  • SMSELECTHARDEDGES: komenda do wybierania wszystkich twardych krawędzi we wszystkich modelach. Wynik wyświetlany jest w nowym Panelu Raportu.
  • DELEM oraz CYBELEC są teraz wspierane jako wartości dla zmiennej systemowej SMTARGETCAM. Wpływa to na ustawienie warstw użytych w pliku DXF generowanym przez komendy SMUNFOLD i SMEXPORT2D.
  • SmLayerColor… ustawienie pozwala zmienić indywidualne kolory dla różnych warstw w plikach DXF generowanych przez komendy SMUNFOLD i SMEXPORT2D.
 • ZESTAWY ARKUSZY:
  • Dodano nowe zmienne systemowe:
   • SSMAUTOOPEN: kontroluje czy Menadżer Zestawu Arkuszy jest otwierany automatycznie gdy rysunek powiązany z arkuszem jest otwarty.
   • SSMPOLLTIME: kontromuje czas odświeżania dla statusy danych w zestawie arkuszy.
   • SSMSHEETSTATUS: kontroluje jak dane statusów w zestawie arkuszy są odświeżane.
  • Dodano zakładkę 'Zestaw Arkuszy’ do okna Właściwości Rysunku aby wyświetlić dane zestawu arkuszy jeżeli rysunek jest powiązany z zestawe arkuszy. Powiązanie może zostać usunięte za pomocą przycisku 'Usuń Powiązanie’.
  • Dodano możliwość wybrania Bloku Etykiety oraz Bloku Objaśnień oraz umieszczenia go powiązując z zaznaczonym widokiem zestawu arkuszy.
  • Sheet list table can be placed on any sheet of the sheetset. In the current implementation the table content is not associative.
 • TRANSPARENTNOŚĆ:
  SR27377, SR30661, SR32857, SR35430, SR35907, SR37904, SR37939, SR38220, SR38281, SR39234, SR39662, SR40941, SR41449, SR42336, SR42579, SR42930, SR44410, SR44621, SR44928, SR45974, SR46848, SR47188, SR47227, SR47801, SR48028, SR48309, SR48699, SR48845, SR48858, SR48883, SR49570, SR51259, SR51486, SR51570, SR61046, SR61332, SR63093, SR63191, SR64097

  • Właściwość transparentności może zostać ustawiona w warstwie.
  • CETRANSPARENCY kontroluje wartość transparentności dla nowych obiektów.
  • HPTRANSPARENCY pozwala ustawić transparentność dla nowego obiektu kreskowania.
  • GDIPLUS jest nowym domyślnym silnikiem graficznym dla platformy Windows.
  • Transparentność podczas drukowania jest kontrolowana przez opcję Tansparentność Drukowania w Ustaweniach Strony.
 • UŻYTECZNOŚĆ: dodano komendy SUPPORTFOLDER oraz TEMPLATEFOLDER, które otwierają sąsiadujące foldery w Eksploratorze Plików.

Usprawnienia

 • 3D CONSTRAINTS: Rigid Set and Fixation constraints can now be applied to entities of any kind.
 • ASSEMBLY DESIGN:
  • Improved performance of assembly kinematic, avoided blinking objects on starting and finishing DMMOVE/DMROTATE commands.
  • Improved performance of opening a file with a lot of parametric components and of modifying component parameters.
 • BIM:
  • BIMDRAG now correctly supports walls which are split by windows or doors which reach from floor to ceiling.
  • Database: previews are shown in Composition and Material lists.
  • Database: it is now possible to rename used Material Classes.
  • BIMINSERT: insertion point is projected on the placement face.
  • WINDOWS AND DOORS
   • Significant performance improvement when changing parameter values in a model with many windows and doors.
   • When deleting a window or door which splits a wall, the opening can now be healed.
   • A more extended library of 19 new windows and doors is included.
   • The windows and doors library is now installed in the userdatacache folder and copied across to the users area at runtime.
 • COMMUNICATOR:
  • Imported geometry can now be optionally repaired, simplified and stitched into watertight 3D solids and joint surfaces.
  • Optional mapping of Y axis to Z axis was added for import of SolidWorks models.
 • SR62744 – CONTEXT MENU: added „Xref Overlay” as Drag & Drop menu option for .dwg, .dwt and .dxf files.
 • CUI: added the WEBLIGHT command to the toolbar and menu.
 • SR63824 – DIMENSION STYLE: using the Drawing Explorer Folders tab, it is now possible to copy dimension styles between unopened/opened drawings by drag & drop.
 • DIRECT MODELING:
  • free edges of region and surface entities can now be transformed by DMMOVE and DMROTATE commands or by 3d constraints solving.
  • the commands DMROTATE and DMMOVE can now be be applied to entities of any type, not only the ones supported by 3d constraints.
  • performance improved.
 • DMDELETE: results improved for blend chains removal.
 • DMSIMPLIFY: command can now be run on a particular face.
 • DRAWING VIEWS:
  • VIEWBASE: added dedicated layers for tangent edges. Command now displays a progress bar. Pressing Ctrl key switches on and off the alignment of the base view and the view being placed, same behaviour added to the VIEWSECTION command.
  • VIEWEDIT: added option to switch visibility of tangent lines; added option to refresh label and change identifier name of detail and section views.
  • VIEWSECTIONSTYLE, VIEWDETAILSTYLE: added button „Apply” to see changes immediately without closing the dialog window.
  • VIEWUPDATEAUTO: added a toggle-button on the ribbon.
 • SR61908 – DYNAMIC DIMENSIONS: switched the default focus from the „height” to the „width” field in the RECTANGLE command with dynamic input.
 • ENTITY SELECTION: significantly improved the performance of selecting entities by mouse with PICKSTYLE set to 1 or 3 (group selection enabled).
 • SR42238 – FLATSHOT: added support for perspective mode views.
 • SR62376 – GEOGRAPHIC LOCATION DIALOG: the search field now lists all entries that contain the search string, instead of only those entries that start with the search string.
 • SR50423, SR51993 – GRIP: midpoint grip markers for polylines now have the same triangular shape as the midpoint snap marker, thus avoiding confusion with endpoint grip markers.
 • SR63441 – HATCH: performance improvements for recalculating associative hatches.
 • SR61679 – LAYISO: command now supports selection of multiple entities.
 • SR49812, SR65033 – LAYERP: the LAYERP command now also restores the previous active layer.
 • SR36670 – LIST: improved the LIST output for surface entities.
 • MAPCONNECT DIALOG:
  • redesigned to reduce complexity and size.
  • added 'Use Current View Extents’ and 'Use Layer Extents’ buttons to specify the desired area.
  • acceptable range for values is shown in tooltips and out-of-range values are marked.
  • added button to clear the current selection.
  • most recently selected layer(s) are reselected in the next session.
  • most recently used ground resolution value is reused in the next session (if acceptable).
 • MECHANICAL BROWSER:
  • Pressing Enter on a node now zooms the view to the corresponding entities.
  • Highlighting of the tree node corresponding to the component selected in the drawing was made easier to spot.
  • Component parameter expression is also shown in the tree now.
  • Added possibility to group features by type.
 • SR50342 – MLEADER: added support for auto switching the mtext justification when the mleader is moved.
 • MTEXT:
  • If stacked text had text at the left or right without any whitespace inbetween, then the stacked text dialog might not open on double clicking.
  • When word selection was triggered when the caret was between a word and white space, the white space would be selected instead.
 • SR62760 – OFFSET: implemented DynamicUcs support for the offset command. When selecting a linear entity, DUCS is enabled and the selected entity can be offset on a dynamically selected UCS XY corresponding to solid faces.
  • the DUCS can be locked to offset to a point which may not be on the face.
  • lines lying on a face can also be offset.
  • overlapping edges belonging to different solids, as in the case of a mitered connection, can also be offsetted gracefully.
 • SR45219 – PDF EXPORT: added support for JPEG image compression, resulting in reduced size of the generated pdf file.
 • PERSPECTIVE MODE: improved PAN and ZOOM for perspective mode in order to get a more constant speed.
 • PROPERTIES BAR: added possibility to modify component definition file path.
 • SR33968 – PROPERTIES BAR: changing the style of a Table entity in the Properties Panel (re-)applies the FlowDirection to the Table.
 • QUAD: reorganized tool groups and significantly extended the number of available tools.
 • QUAD customization: The „Workspaces” tab in the Customize dialog now allows to manage the contents of both user defined and builtin Quad Groups in a workspace. Supported actions are:
  • Switch a Quad Item on or off.
  • Drag a Quad Item from one Quad Group to another.
  • Drag a Quad Item within a group, changing the order in which the Quad Items will appear in that group.
  • Rename a Quad Group.
 • SR64437 – RULESURF/EDGESURF: added support for splines and ellipses as defining curves.
 • SHEET METAL:
  • Bend Relief Feature: geometry construction is made more accurate in some complicated cases.
  • Corner Relief Feature: building the relief’s geometry is made more accurate; feature is made persistent during modifications.
  • Feature Constraining: flange feature constraining is improved with some logical mistakes fixed.
  • Sheet metal operations diagnostics: the features causing the operation to fail are highlighted.
  • SMCONVERT: a number of improvements (features recognition is improved, reliability on a poor geometry, performance).
  • SMDELETE: it is now possible to delete Corner Relief Feature.
  • SMEXPORT2D: more CAM systems are supported while producing different DXFs under SmTargetCAM system variable.
  • SMEXPORTOSM: supported hem and tear drop cases; output is not saved if result validation fails.
  • SMFLANGEBASE: the commands can (optionally) delete the defining entity(s), i.e. 2D contour(s), depending on the value of DELOBJ system variable.
  • SMJUNCTIONCREATE: improved operation on models with non-manifold vertices.
  • SMJUNCTIONTYPESWITCH: added a toggle-switch behavior: for a non-symmetric junction, if applied to the face that is already „pulled”, it „pushes” it back, switching the junction to symmetric.
  • SMUNFOLD, SMEXPORT2D: introduced system variables SMLAYERCOLORANNOTATIONS, SMLAYERCOLORBENDLINES, SMLAYERCOLORCONTOURS, SMLAYERCOLORBENDANNOTATIONS stored in registry to control the color of layer for bend lines, annotations and unfolded 2D geometry.
  • SMUNFOLD: some cases without corner reliefs become unfoldable. Orientation of the unfolded part is optimized to reduce overall dimensions. Computations are done in multi-threaded mode provided that MTFLAGS is greater than 0.
 • SLICE:
  • the option „Object” now supports planar 3D solid faces, regions.
  • added the Slice options „Surface” and „Line-Point”.
  • surfaces can now be sliced as well.
 • SR61602 – SNAP: added support for snapping to the polysolid being created during the POLYSOLID command.
 • TABLES
  • added the option in the TABLE dialog to specify the separator character when importing CSV files.
  • formula evaluation now gracefully handles empty or invalid cells.
 • TRIM/EXTEND: added support for trimming and extending Multilines.
 • UCS: the option „entity” and the hidden option „object” now also accept Multilines.
 • UCS ICON: added X,Y and Z characters to make axes easier to distinguish.
 • SR61903 – VIEWPORT: viewport related layer properties now are displayed in the Properties panel and the Entity Properties toolbar.
 • SR63256 – XREFS: added a warning message dialog regarding missing xrefs when opening file by double clicking.
 • ZOOM: performance significantly improved for perspective views displaying a live section.

Poprawki

 • 3D CONSTRAINTS: Flip Side command in context menu did not work for 3D distance constraint.
 • SR63550 – ADT: a crash occurred when trying to save a drawing containing AEC/ADT objects using .dwg format <= DWG 2010.
 • ARRAYPATH: when changing the length of the used path, the array was not updated properly. Additional entities were not created.
 • SR63818 – BIM COMPOSITIONS DIALOG: dragging a layer with a material from the library resulted in altered layer.
 • SR63803 – BIM localization: Thickness in material and composition dialog was not translatable in some languages.
 • SR64800 – BIM localization: commands BimAttachComposition, BimUpdateThickness and Bimflip were not translatable.
 • SR64400 – BIM localization: default material classes were not translatable.
 • SR64400 – BIM project info dialog: statistics were not updated when switching between embedded and external database.
 • BIMDRAG/DMPUSHPULL: occasionally crashed due to lacking exception handling.
 • SR61101, SR63878, SR63956 – BLOCK: invisible entities were created in a block table record during the in-place editing of a block.
 • SR64111 – BLOCK: the BLOCK dialog allowed the creation of invalid blocks with trailing spaces in their name.
 • SR64233 – BLOCK: changing one of the X/Y/Z scales with „Uniform Scale” enabled didn’t trigger an update of the other scales. Regression since V15.3.
 • BMFORM: command produced incorrect results in case target file was locked.
 • SR63270 – BREAK: the entity selected to break was not highlighted.
 • SR63906 – CHAPOO: checking if a user was still logged on did not work properly when the user didn’t have a Chapoo Free folder.
 • COMMAND HISTORY: the command history text could incorrectly get modified by using drag & drop.
 • SR63704 – COMMUNICATOR: the program was hanging when exporting models with hatches (hatches are now ignored when exporting).
 • SR64536 – COPYCLIP/PASTECLIP: in a user provided drawing, entity groups which were added by application code during CopyClip, were not maintaned in PasteClip.
 • SR62432 – CRASH: BricsCAD crashed when opening a user provided drawing containing Cyrilic references in block table records.
 • SR64434, SR64766 – CRASH: the Qualcomm Atheros Bluetooth Suite installed on recent hardware incorrectly accessed the BricsCAD utils.dll module. This caused BricsCAD to crash when opening file dialogs.
 • CRASH: calling the select file dialog from a modal dialog could cause a hangup or crash.
 • SR33967 – CTABLESTYLE:
  • -TABLE: the -TABLE command did not use the style set by the CTABLESTYLE system variable.
  • TABLE: the TABLE dialog did not preset the CTABLESTYLE in the style list.
 • SR63626 – CURSOR: the cursor did not revert back to pickbox after using any of the window/crossing/fence and related options during entity selection.
 • DATAEXTRACTION: drawing properties should not be selected by default in case input from .dxd file is used.
 • SR42478 – DIMENSIONS: the creation of paperspace dimensions, associative to modelspace entities, was incorrect when snapping to center- or insertion points.
 • SR44724 – DISPLAY: wrong position of display of missing xref path. When drawing this text, the origin of OdDbBlockTableRecord should be ignored.
 • SR63591 – DMCHAMFER: caused a crash when used in a user-provided drawing.
 • SR49704 – DMPUSHPULL, BIMDRAG: entity snaps were neglected if Dynamic Dimensions were off (DYNMODE 0).
 • DMROTATE: it was impossible to rotate edges of a 3d solid or surface.
 • DOCKING: docking a toolbar with combo controls vertically could cause BricsCAD to hang.
 • SR61603 – DRAWING EXPLORER: an uncaught exception got thrown when a name with spaces was entered in the Multiline Styles panel of the Drawing Explorer.
 • SR61438 – DRAWORDER: the relative order between selected entities was not preserved.
 • SR64018 – DXF: in a user provided drawing, a HATCH was put on an incorrect layer when loading a DXF file.
 • DXFOUT: the DXFOUT command did not copy the visual style of the active viewport when it was ran from model layout with an entity selection set.
 • SR49554 – DYNAMIC BLOCKS: Dynamic Block parameters related to the Block Properties table were not displayed.
 • SR64226 – DYNAMIC BLOCKS: rotating a dynamic block caused BricsCAD to crash with a user provided drawing.
 • SR61275 – DYNAMIC BLOCKS: adjusted the behaviour of Angle and Distance for Polar dynamic properties:
  • the angle will be normalised to the range 0…2PI, to allow negative angles.
  • a negative distance will invert the direction, and use the positive distance.
 • SR45225 – DYNAMIC DIMENSIONS: the value of dynamic dimensions could get stuck at 0,0 when snapping Perpendicular with ORTHO on, in case the snap track line was almost identical to the ortho line and the track line intersected the ortho line in LASTPOINT.
 • SR49500 – DYNAMIC DIMENSIONS: when dynamic dimensions were active and the command line was hidden, it was not possible to enter point coordinates.
 • SR64302 – EATTEDIT/ DDEDIT: copying & pasting text into an attribute did not work if the destination attribute text contained a FIELD.
 • SR49323 – ESNAP: the location of the esnap marker was incorrect during the ARC/CENTER command, when the specified center had a Z coordinate not equal to 0.
 • SR63770 – FIELD DIALOG: field format specifiers were reverted to default after editing the prefix/suffix.
 • SR47512 – FIELDS: a Field that refers to an Object was not updated when the object was deleted.
 • SR50160 – FIELDS: values of FIELDs used in table cells were not updated upon drawing regeneration.
 • SR63773 – FIELDS: a crash could occur when invalid field strings were used.
 • FILE DIALOG: on Windows 10 the file dialog could not be resized to a smaller size.
 • SR48065 – FLYOUT: when hovering over a flyout, the icon of the hovered flyout tool was no longer updated to the „selected” status. Regression since V14.
 • SR63885 – FRAME: individual settings for IMAGEFRAME did not set FRAME to 3.
 • SR45622 – FROM: it was not possible to use the FROM snap when launching a command with options from the menu (e.g. Circle,Center,Diameter, … ).
 • GRIPEDIT: fixed a crash that occurred when repeatedly pressing the spacebar or Enter key during grip-edit.
 • SR19971, SR32148, SR63014 – HATCH: the LINES pattern got interpreted as a User pattern, rather than a Predefined pattern.
 • SR63702 – IMAGEATTACH/PDFATTACH: the „Uniform Scale” checkbox is now disabled when the „Specify On Screen” checkbox is on.
 • SR64084 – INPUT VALIDATION: some text controls were being marked as invalid even when their value had not been modified (e.g. EATTEDIT dialog).
 • SR64232 – INSERT: using the „Multiple Blocks” option of the -INSERT command with a block containing an attribute, caused the attribute to be duplicated and added to the next insert(s).
 • SR63732 – INSTALLATION: existing customizable files got overwritten, and the confirmation dialog was no longer displayed.
 • SR48893 – LAYISO: the LAYISO command now ignores system layers with names beginning with an asterisk.
 • SR44365 – LAYOUT: there was a problem with creating a default modeslpace viewport during a layout switch when there was no valid paper format available.
 • SR64706 – LINETYPES: Linetype definitions that did not have a comma in the first line could be loaded via the GUI.
 • SR63638, SR63651 – LOCALIZATION: some English prompt strings could not be localized.
 • SR64104 – LOCALIZATION: the English string „Proxy” has multiple translations. In some contexts the incorrect translation got used (e.g. Properties bar, Quickselect, … ).
 • SR65106 – LOOKFROM: the visibility of the LookFrom widget was incorrect when BricsCAD was started as an invisible application (via COM).
 • SR63594 – MAPCONNECT: there was an image cache problem when running MAPCONNECT multiple times.
 • SR63497 – MLEADER: there was a problem with grip-stretching of the landing length of annotative multileaders in a viewport.
 • SR64890 – MLEADER: horizontal landing line of mleader in user-provide drawing was not displayed after transforming (moving) the mleader.
 • SR46923, SR46927 – MLEADEREDIT: did not work properly for MLEADERS having a Multileader Style with Content-Type „None”.
 • SR61704 – MLINE:
  • the „MLine Justification” in the Properties Bar could not be changed.
  • adjusting the Multiline Style does no longer damage the Multiline.
 • SR36616 – MSLIDE: in a user provided drawing, when the „end-point” of a linear segment matched the last-drawn point of the previous segment, the linear segment was not drawn into the slide.
 • MTEXT EDITOR: several fixes for caret placement and multi-column handling were applied.
 • SR63621 – MTEXT: the mtext caret position was not updated accordingly with mouse clicks.
 • SR65092 – MULTIPLE SESSIONS: If one or multiple BricsCAD session(s) were started via COM (using the /Automation flag) normal BricsCAD instances were waiting for the BricsCAD instance(s) started via COM to be finished.
 • SR48532, SR64263 – OFFSET/LAYER: the options „Current” and „Source” for OFFSET/LAYER were not persistent between calls of the command within the same BricsCAD session.
 • SR63825 – OLE: the drawing title displayed in Excel was incorrect when editing a BricsCAD OLE item.
 • SR41424 – OOPS: the OOPS command did not restore an erased layout viewport after ERASE, BLOCK, WBLOCK.
 • SR64840 – OPEN: a user-provided drawing could not be opened/recovered because the same extension dictionary was referenced by more than one layout.
 • PARAMETRIC COMPONENTS: fixed several cases of incorrect accommodation of changes in defining files for nested parametric components.
 • SR64087 – PDFADJUST: corrected the command prompt for the FADE and CONTRAST options.
 • SR61072 – PEDIT: the „Insert vertex” option of the PEDIT command did not support ORTHO.
 • PERSPECTIVE MODE: silhouette lines appeared on incorrect edges of solids.
 • SR38555 – PICKSTYLE: corrected several commands (e.g. COPY, ARRAY, MIRROR, … ) that can create entity copies. PICKSTYLE is now taken into account to maintain or ignore the creation of associated groups.
 • SR63538 – POLYLINE: in a user provided drawing, when a polyline had an elevation and both arc and line segments, some segment(s) could get a Z value of 0.0.
 • POLYSOLID: the DELOBJ value did not get ignored when a polysolid was created by entering points.
 • SR51928, SR63460, SR63662 – PRINT: printing failed to start, prompting an „Invalid index” message, if the previously used pc3 file referred to an unavailable printer. The printer setting is now switched to „None” if the printer is unavailable.
 • SR62930 – PRINT: the closing vertex of a closed polyline with lineweight got printed with an incorrect line-join style.
 • SR41521 – PROMPTMENU: the prompt menu could contain duplicate entries.
 • PROPERTIES PANEL: a simultaneous change of a parameter for several components was not undone in a single step.
 • SR34567 – PROPERTIES PANEL: a polyline’s global/constant width was incorrectly displayed as 0.0 when the polyline did not use a global/constant width. Rather than 0.0, an empty field is displayed now.
 • SR64089 – PROPERTIES PANEL: after editing point/vector coordinates in the Properties Bar, the property item showed a concatenated string of all coordinates, rather than only an X/Y/Z coordinate.
 • SR64922 – PROPERTIES PANEL: when pressing a letter key in a drop-down list in the Properties panel, the first found item was selected, and the drop-down list was closed immediately. Regression since V16 Beta.
 • SR65200 – PUBLISH to PDF: entities could incorrectly get clipped when exporting to PDF.
 • QUAD: in some circumstances it was not possible to reach the Quad because it moved away with the same speed as the cursor approached it.
 • SR63567 – QUAD CUSTOMIZATION: added 3DSOLID_FACE, 3DSOLID_EDGE, BOUNDARY, SURFACE_FACE and SURFACE_EDGE to the „Add entity Alias” dialog.
 • SR63287 – QUAD: performance was low on the huge drawings when 3D constraints Quad was enabled.
 • SR64238 – QUICKSELECT: quickselect should select all instances of a dynamic block when the dynamic block definition name is chosen as filter.
 • SR50654 – REFEDIT: a REFEDIT session could not be closed when entities were erased in the edited block table record during the session.
 • SR64083, SR64126 – REFEDIT: fixed crash during REFCLOSE/SAVE when a block contained associative hatches.
 • RTROTATE: sometimes it was not possible to get rid of the special RTROTATE cursor after using Shift+MiddleButton (regression since V16)
 • SR51373 – RSCRIPT: the RSCRIPT command did not repeat a script when issued after the script had completed.
 • SR63795 – SAVE: drawings created from DXF import could not be saved when they contained an empty OLE entity.
 • SR45265 – SHX: the diameter symbol and latin capital letter Ø codes were switched.
 • SR48020 – SLICE: the SLICE command worked improperly when the slicing plane intersected a 3d solid only at its vertices.
 • SMFLANGEROTATE: junction features were dissolved even if command was canceled.
 • SR63476 – SMFLANGESPLIT: command failed in some cases.
 • SMUNFOLD: for circular corner reliefs, some extra lines undesirably were written to DXF.
 • SR42850 – SNAP: snapping to a PDF underlay, placed on a layer that is turned off, is no longer possible.
 • SR64915 – STALLING: in case multiple lights were active, stalling occurred frequently during command execution.
 • SR64223 – STATUSBAR: the statusbar display did not update immediately when SNAP was changed from the Settings dialog.
 • TABLE: it was not possible to delete or replace fields (e.g. formulas).
 • SR48091, SR63421 – TABLE: fields and formulas stored in tables were lost when saving as .DWG.
 • SR63239 – TK: temporary tracking points could not accept a distance input when dynamic dimensions were active.
 • TOOLPALETTES: fixed problem with importing AutoCAD xtp files.
 • SR63842 – TOOLPALETTES: a new palette was incorrectly added to the Tool Pallettes on first run or when the TOOLPALETTEPATH sysvar was changed.
 • SR40866 – TOOLPALETTES: relative image paths of new tools could not be found, causing the default icon to be displayed.
 • SR62635 – TOOLPALETTES:
  • external bitmaps from .dlls were not displayed properly for custom tools.
  • the preview icon is now scaled to 64 pixels instead of 32.
 • SR63044 – TOOLPALETTES: inserting blocks from an imported toolpalettes file (.xtp) did not work properly in case the source file was saved in a general purpose folder (e.g. the C:\Users folder).
 • SR64483 – TRIM: the TRIM command produced inaccurate results for large coordinates.
 • SR42307 – TRUETYPEFONT: the diameter symbol was displayed as a slashed '0′ (zero) instead of a slashed 'o’ or 'O’.
 • SR64534 – UNICODE: Unicode characters specified as \U+NNNN were not processed correctly.
 • VIEWBASE: command produced incorrect results after using ISOLATE or BMHIDE.
 • SR63259 – VIEWPORT: when activating a newly created modelspace viewport it did not get fully initialized under particular conditions. This caused the cursor to be locked inside the new viewport.
 • SR41726 – XREF: detach, bind and unload of Xrefs failed when the name contained special characters, used for wildcard pattern matching.
 • SR49177 – -XREF: the -XREF command now always suppresses the file selection dialog, and instead prompts for the filename on the command line.
 • SR62503 – XREF: under specific circumstances, nested XRefs were not correctly detached.
 • SR63457 – XREFS: the following commands incorrectly listed and allowed to use xref-dependent blocks: INSERT, -INSERT, BLOCK, -BLOCK, WBLOCK, -WBLOCK, BATTMAN, MEASURE.
 • SR63800 – XREF: .DXF formatted drawings can no longer be attached as XREFs.
 • ZOOM: zooming in- and out with the mouse wheel subsequently and equally, did not result in the original zoom factor.

Aplikacje

 • SR65277 – TX: the method ConstraintsGroup::evaluate() did not recalculate 3D constraints when a variable was changed inside a block.
 • SR47626 – APIs: there was a performance problem with Ac/DbDbBlockTableRecord::getGeomExtents(). Invisible entities were not ignored.
 • SR63620 – APIs: interface objects of BricsCAD’s IAcadApplication root interface were not properly registered. This caused a problem with instantiating such interfaces by IAcadApplication::GetInterfaceObject.
 • SR64648 – APIs: the „Int64” enum definition was missing from Teigha.DatabaseServices.DxfCode.
 • SR65262 – APIs: when a new layout was added via API calls (Lisp,SDS,BRX,COM) the drawing statusbar did not show the newly added layout, unless other (user or program) operations triggered an update of the drawing statusbar. Regression since V15.2.05.
 • SR41237 – BRX: AcDb::kDragAbort did not get sent to AcDbEntity::dragStatus() when dragging was finished by keyboard input of „X”.
 • SR41613 – BRX: sendStringToExecute() didn’t work properly when using a target document other than the current document.
 • SR41613 – BRX/SDS: there was a problem with function and command registration by sds_defun()/acedDefun() when the active drawing was not yet the current drawing.
 • SR51424 – BRX/TX: the gripStatus() overridable of custom entities was not called when grips were released.
 • SR62350 – BRX: AcDbMText entities were using the wrong background fill color when using custom AcGi streaming.
 • SR63482 – BRX: a drawing created by WBLOCK, using an existing BLOCK, incorrectly used the INSBASE value of the source drawing, instead of 0,0,0.
 • SR63628 – BRX: added support for AcEditorReactor::veto() during the beginSave() callback.
 • COM: errors could occur with the OLE item handler when rendering in a thread other than the one in which the OLE item had been created or loaded.
 • SR37847 – COM: there was a problem with COM instances triggering a „pure virtual function call …” error, when a drawing or BricsCAD was closed after COM-based application code (Lisp,VB/VBA etc.) had run.
 • SR63620, SR65058 – COM: fixed incorrect registration for BricscadApp.AcadApplication
 • SR63697 – COM: there was a problem using Delphi to access the COM interface in „Late-Binding” mode. The BricsCAD COM interface was not aware of the special array wrapping using the VT_VARIANT|VT_BYREF mode as used by Delphi.
 • SR64288 – COM: IAcadDocument::WBlock() now respects the SaveFormat setting to create a dwg or dxf file with an intended version, to be consistent with the WBLOCK command.
 • SR65079 – COM: the COM interface for IAcadSection::GenerateSectionGeometry() always failed.
 • SR65263 – COM: IAcadTable::put_Rows() added columns to the table, instead of rows.
 • SR65269 – COM: there was an access fault in IAcadTable::GetCellExtents() which caused the function to fail, and to report a COM exception error.
 • SR65272 – COM: the SetBitmaps() function only respected the „small icon” bitmaps. GetBitMaps() did not always return the changed bitmaps after SetBitmaps() was called.
 • SR40363 – DCL: ESCAPE did no longer cancel a dialog when the default button was disabled before the dialog opened.
 • SR46045 – DCL LIST_BOX: get_tile called on a list_box returned an unsorted list.
 • SR64050 – DCL: when the set_tile() function was used in conjunction with disabled radio buttons there was a problem with moving the focused/selected/checked radio button.
 • LISP: performance improvements for (acet-ent-geomextent), (vl-getgeomextents), (vle-getgeomextents)
 • LISP EXPRESSTOOLS: the (acet-ui-getfiles) function now correctly expects 5 arguments: (acet-ui-getfile title deffile defext dlgname flags).
 • LISP EXPRESSTOOLS: implemented the (acet-ui-txted [text ]]) function.
 • LISP:
  • added more (Fast-)COM functions for the following properties and methods:
   • (vla-get-NumTransactions)
   • (vla-StartTransaction)
   • (vla-EndTransaction)
   • (vla-AbortTransaction)
   • (vla-AppendItems) + (vla-RemoveItems)
   • (vla-Load) + (vla-Unload)
   • (vla-SetBitmaps)
   • (vla-InsertInMenuBar)
   • (vla-get-Preferences)
   • (vla-get-MenuGroups) + (vla-get-MenuBar) + (vla-get-Menus)
   • (vla-get-Toolbars)
  • extended methods/properties Item, Count, Name for IAcadMenuGroups, IAcadMenuGroup, IAcadPopupMenus, IAcadPopupMenu, IAcadPopupMenuItem, IAcadToolbars, IAcadToolbar, IAcadToolbarItem, IAcadMenuBar
  • added COM interface functions :
   • IAcadDocument::NumTransactions()
   • IAcadDocument::StartTransaction()
   • IAcadDocument::EndTransaction()
   • IAcadDocument::AbortTransaction()
   • IAcadUtility::SendModelessOperationStart()
   • IAcadUtility::SendModelessOperationEnded()
   • IAcadUtility::ObjectId32ToObjectIdString()
   • IAcadUtility::GetObjectIdString()
  • (acet-ent-geomextent), (vl-getgeomextents), (vle-getgeomextents) were corrected: OdGeExtents of cached GsNodes should not be used, might be out-of-sync. Regression since V16.
 • SR33958 – LISP/SDS/BRX : sds_wcmatch() / (wcmatch) failed when using the ’]’ character as the first item in a [] range.
 • SR36740 – LISP/SDS/BRX: improved the sds_entmod() / (entmod) functions to properly reload images if the associated image definition is changed (loaded status, image filename).
 • SR39144 – LISP: (vla-AddMText) and other (vla-AddXxxx) functions should accept 2d/3d points and boolean arguments as plain Lisp data, rather than having to wrap them into a Variant + SafeArray.
 • SR41823 – LISP/SDS/BRX: the grread() function did not return events for MiddleMouseButton clicking and MouseWheel scrolling.
 • SR41613 – LISP/BRX: the AutoComplete panel incorrectly triggered document activation events like documentToBeActivated/documentActivated when it shouldn’t.
 • SR42907 – LISP/SDS/BRX: entsel(), nentsel() and nentselp() did not recognise keywords correctly when those keywords were pure numbers.
 • SR43554 – LISP: there was a problem with complex undo handling in the Lisp startup code (under special, user provided conditions).
 • SR44055 – LISP/SDS/BRX: improved the entmake(), entmakex() and entmod() functions. Creating SymbolTableRecords (e.g. layers, blocks, … ) with invalid names is no longer possible.
 • SR61412 – LISP: improved the implementation of the DOSLib function (dos_getfilem). The filetype filter handling now provides better compatibility with the original DOSLib implementation. Switching the filetype does no longer cause invalid filename creation.
 • SR62804 – LISP/SDS/BRX: improved the compatibility of (grdraw)/sds_grdraw()/acedGrDraw() with color value „0”. This undocumented feature allows for using the true background color.
 • SR63122 – LISP/SDS/BRX: improved compatibility for the ssget() function. Interactive (user-)selection options like „-M”, „+M”, „:S” are now tolerated for non-interactive single-point-selection.
 • SR63161 – LISP/SDS: input functions like (getpoint), (getangle), (getorient), (getdist) and (getangle) do no longer modify the LASTPOINT value.
 • SR63350, SR63356 – LISP: there was a problem with the (vla-item) function, mistakenly accessing erased objects, which caused unexpected iteration results.
 • SR63432 – LISP: fixed a performance bottleneck in (vla-update). Regression since V14.1.12.
 • SR63697 – LISP: improved the Lisp engine, to allow plain SafeArrays as arguments for several (vla-xxx) functions, when it should normally be wrapped by an extra Variant.
 • SR63760 – LISP/SDS/BRX : the DXF 348 code in the entget() list was missing after zoom/pan operations, if the visualstyle was set on 2dwireframe.
 • SR63809 – LISP EXPRESSTOOLS: implemented the following functions:
  • (acet-ini-get inifile [section [key [default]]])
  • (acet-ini-set inifile section [key [value]])
 • SR64061 – LISP/SDS/BRX: there was a performance problem with (command …), sds_command()/sds_cmd() and acedCmd()/acedCommand(), when the Properties Bar was open.
 • SR64061 – LISP/SDS/BRX: significant performance improvements for (command …) sequences executing commands which take an entity name or selection set.
 • SR64340 – LISP EXPRESSTOOLS: implemented the function (acet-ui-status [message ]), showing a modeless & resizable dialog to show information. Supports wordwrap, \n for line-breaks and RichEdit control sequences.
 • SR65015 – LISP/SDS/BRX: there was a problem with the (grdraw)/grdraw() function. When the highlight flag was set, the vector was not drawn.
 • SR65076 – LISP: fixed a rare internal crash in LISP engine, during (vl-directory-files), when large drawings were opened.
 • SR65134 – LISP ExpressTools: there was an issue with (acet-ss-zoom-extents), which caused the function to fail.
 • SR65264 – LISP: (vle-nth4) … (vle-nth9) functions in Lisp emulation by vle-extension.lsp failed with NIL lists.
 • SR65265 – LISP: implemented BricsCAD-specific COM functions for IOdaBlock:
  • (vla-get-isFromOverlayReference)
  • (vla-get-isResolved)
  • (vla-get-isDependent)
  • (vla-get-isUnloaded)
 • SR65266 – LISP: (vla-get-database object) could fail if „object” was added to a database without document, as created by the ObjectDbx interface.
 • SR65275 – Lisp/COM: there was a problem with the SetXRecord() function. Object references passed as IDispatch were not processed, triggering an error.
 • SR44115, SR61253 – .NET: implemented „MeshDataCollection SubDMesh.GetObjectMesh(DBObject, MeshFaceterData)”.
 • SR63845 – .NET: when creating new drawings from templates, the GUID was taken from the template drawing, causing all new drawings to use the same GUID.
 • SR64315 – RIBBON: the ribbon tooltips could overlap with the drop-down list of options.
 • SR38292, SR46627 – TX: New C++ 3D Constraints and Parameters TX API
  • Available at BricsCAD installation directory \API\bricscad\od_constraints.h
  • Allows creation and evaluation of 3D constraints.
  • Provides convenient access to parameter objects (OdDbAssocVariable) and allows changing their expressions.
  • Shipped with comprehensive sample code available at \API\tx\TxSample.

[button title=”Wróć do strony Bricscad” type=”3d” color=”red” shape=”square” align=”aligncenter” url=”http://www.gacad.pl/gaprogramy/bricscad” target=”_self” el_class=””]