fbpx

Przejezdność

Przedstawiamy nasze propozycje sprawdzania przejezdności

najpierw trochę teorii:

źródło:
WR-D-11-1 Wytyczne kształtowania sieci dróg. Część 1: Wymagania podstawowe

5.1.3. Wymagania przejezdności w projektowaniu skrzyżowań

(1) Warunki przejezdności na skrzyżowaniu należy zapewnić dla pojazdu przyjętego za miarodajny. Przejazd takiego pojazdu przez skrzyżowanie powinien się odbywać bez zakłóceń ruchu na kierunku, na którym się on porusza i bez utrudnień dla ruchu pojazdów na sąsiadujących pasach ruchu oraz bez zajmowania wydzielonych stref dla pieszych i rowerzystów.

(2) Wymagania przejezdności uznaje się za spełnione, jeżeli:
1) wszystkie pasy ruchu, w tym przy skręcie, mają szerokość odpowiadającą korytarzowi wyznaczonemu przez pojazd miarodajny,
2) oddzielenie pasów ruchu jest wyraźnie wyznaczone oznakowaniem poziomym,
3) krawędzie wysp i krawędzie jezdni dostosowane są do geometrii toru jazdy pojazdu miarodajnego,
4) powierzchnie azylu dla pieszych i rowerzystów są dostatecznie duże i znajdują się poza obrębem korytarzy ruchu pojazdu miarodajnego.

(3) W przypadku sporadycznego występowania pojazdów większych niż przyjęty za miarodajny, zaleca się zapewnienie dla nich przejezdności warunkowej, realizowanej przy dopuszczeniu wykorzystywania sąsiednich pasów ruchu lub innych odpowiednio umocnionych powierzchni.

(4) Sprawdzanie przejezdności skrzyżowania należy wykonywać dla ustalonego pojazdu miarodajnego. Zasady i zalecenia odnośnie ustalania miarodajnego pojazdu podano w podrozdziale 4.2.3.

(5) Dla każdego z pojazdów miarodajnych wyznaczono, odpowiadające najmniejszemu zajęciu powierzchni manewrowej, korytarze wyjściowe ruchu przy różnych kątach zmiany kierunku ruchu. Do celów projektowania korytarze te są przedstawione rysunkowo w postaci szablonów (rys. 5.1.3.1 − 5.1.3.10) dla pojazdów zestawionych w tab. 4.2.3.1. Przyjmując do projektowania skrzyżowania Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Wymagania podstawowe WRD-31-1 określony pojazd za miarodajny, zapewniony jest przejazdu pojazdów mniejszych lub o podobnych gabarytach.

(6) Pokazane na rys. 5.1.3.1 − 5.1.3.10 szablony korytarzy wyjściowych ruchu reprezentują przejazd z płynnym skręcaniem kół pojazdu przy niskich prędkościach. Przejazd pojazdu przez skrzyżowanie z zatrzymaniem i ponownym ruszeniem po skręcie kół w miejscu zatrzymania pozwala na wykonanie skrętu przy mniejszym promieniu niż w przypadku płynnego skręcania kół pojazdu. Styl jazdy z zatrzymaniem nie jest reprezentowany przez załączone szablony.

(7) W szczególnych przypadkach sporadycznych przejazdów pojazdów większych niż miarodajny można przeprowadzać sprawdzenie przejezdności przy założeniu przejazdu przez skrzyżowanie z zatrzymaniem, opierając się na indywidualnie pozyskanych danych o korytarzu ruchu dla takiego stylu jazdy.

(8) Za pomocą szablonów należy sprawdzać, czy przy skrętach i zawracaniu korytarze ruchu mieszczą się w obrysie wyznaczonym przez krawędzie pasów ruchu wlotu i wylotu, a w przypadku rond także w obrębie jezdni i przejezdnego pierścienia. Ponadto należy sprawdzać, czy skrajne elementy pojazdu nie przechodzą przez powierzchnie przeznaczone dla pieszych i rowerzystów na wyspach, chodnikach lub drogach dla rowerów. Ze względu na fluktuację rzeczywistych przejazdów pojazdów w stosunku do szablonów korytarzy wyjściowych, należy do ustalenia szerokości korytarza praktycznego uwzględnić dodatkowo odstęp bezpieczeństwa 0,50 m. patrz SZABLONY

(9) Do sprawdzenia przejezdności skrzyżowania zaleca się wykorzystać dostępne programy komputerowe odwzorowujące korytarze ruchu pojazdów. patrz AUTOTURN

(10) Szablony do wyznaczania korytarzy ruchu dotyczą:

1) Pojazd osobowy (rys. 5.1.3.1),
2) Pojazd komunalny (śmieciarka) (rys. 5.1.3.2),
3) Pojazd ciężarowy, ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny z przyczepą (rys. 5.1.3.3),
4) Pojazd członowy (np. ciągnik z naczepą) (rys. 5.1.3.4),
5) Zespół złożony z pojazdu silnikowego i przyczepy (rys. 5.1.3.5),
6) Autobus dwuosiowy (rys. 5.1.3.6),
7) Autobus trzyosiowy (rys. 5.1.3.7),
8) Autobus przegubowy (rys. 5.1.3.8),
9) Zespół złożony z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i dwóch przyczep (rys. 5.1.3.9),
10) Pojazd wojskowy (rys. 5.1.3.10).

AutoTURN Online

System analizy przejezdności dla wszystkich platform CAD

Najprostszy sposób do symulowania ścieżek pojazdów
Wygodna metoda oceny obszaru skrętu dla projektantów, planistów, architektów lub inżynierów.
Wszystko z poziomu przeglądarki internetowej, nie jest wymagana platforma CAD ani instalacja.